۰

ابزار نصب کاشی کاریزما

استاندارد کاشی ویژگی ها و روش های نمونه برداری کاشی دیواری استاندارد 25

استاندارد کاشی ویژگی ها و روش های نمونه برداری کاشی دیواری
استاندارد 25

 

 

دانلود فایل پی دی اف

 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق
قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب
موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه
عبارتست از:
( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين
استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش
كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر
اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد
اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات
رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي
وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي
و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره
روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با
استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي
لازم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي
وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي
نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث
افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه
جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و
كاهش قيمتها مي شود.
تهيه كننده
كميسيون استاندارد كاشي لعابي ديواري
رئيس
دانش راد - عطاءاله دانشگاه تهران
اعضاء
آزاده - نصراله مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
اسفندياري - مهرداد دانشگاه تهران
افسر - كيومرث كارخانجات كاشي سعدي
انوشفر - محمدمهدي وزارت فرهنگ و آموزش عالي  كارگاه كاشيسازي
باوفا - علي اتحاديه كاشي سازان
بزرگزاده - فرهاد كارخانجات چيني ايران
تابشيان - ايرج مشاور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
جوادي - مهدي وزارت صنايع
حسيني - صالح اكبر كارخانجات كاشي پارس
دانشفر - منصوره مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
زارعي - رضا سازمان صنايع كوچك
حالتي - محمدعلي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
سرچمي - حبيبا... كارخانجات چيني ايران
شاملو - حسن مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
ظاهري - عبدالمجيد كارخانجات صنايع كاشي اصفهان
فاطمي قمي - محمدتقي گروه مصالح ساختماني صنايع ملي
قائميان - احمد كارخانجات صنايع كاشي اصفهان
وسقانيا - روبيك وزارت مسكن و شهرسازي
كلالي - علي كارخانجات كاشي سعدي
دبير
جهانگير - روشن مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فهرست مطالب
هدف
دامنه كاربرد
تعريف
طبقهبندي كاشيها از نظر اندازه و شكل
ويژگيهاي ظاهري كاشي
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي كاشي
بستهبندي و علامتگذاري
روش نمونهبرداري و تعداد نمونه
روشهاي آزمون
درجهبندي كاشيها
بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد كاشي لعابي ديواري كه نخستين بار در سال 1344 تهيه گرديد براساس
پيشنهادهاي افراد و سازمانهاي ذيعلاقه و ذينفع و تحقيقات و مطالعات
كارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كميسيون فني كاشي
لعابي ديواري تهيه و تدوين شده و در كميته مادر مربوطه براي نسختين بار مورد
تجديدنظر قرار گرفت و در سيزدهمين جلسه كميته ملي صنايع ساختماني مورخ
60/9/4 تصويب شد و اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون
تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال 1349 به
عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .
هنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم , Ĥ براي حفظ همگامي و هم
استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار
خواهند گرفت . و لذا هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد
برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .
پس از تجديدنظر در هر استاندارد جزوه سابق لغو و به جاي آن جزوه تجديدنظر
شده رسميت مييابد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و
تجديدنظر آنها استفاده كرد .
در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به
نيازمنديهاي خاص ايران حتيالمقدور ميان استاندارد و روشهاي معمول در اين
هنگي ايجاد شود , لذا Ĥ كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هم
براي تهيه و تجديدنظر اين استاندارد از منابع زير استفاده شده است .
1- 1- British S 1381 standard B
2- 2- Norm Francis N F
3- 3- Deutsche Norman DIN 18155 51090 51092
4- 4- Glasuren und ihre faben von Werner lehnhauser
5- 5- Die keramik von salmang scholtze
استاندارد ويژگيها , روشهاي نمونهبرداري و آزمون كاشي
لعابي ديواري
1  هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش نمونهبرداري و آزمون كاشي لعابي
ديواري جهت تعيين ويژگيهاي فني و چگونگي كيفيت آن ميباشد .
2  دامنه كاربرد
كاشي لعابي ديواري براي پوشاندن ديوارهاي قابل شستشوي داخل ساختمان نظير
دستشويي , حمام , آشپزخانه و همچنين ساير موارد مشابه كه در معرض يخزدگي
قرار نميگيرد , به كار ميرود .
3  تعريف
كاشي لعابي ديواري فرآوردهاي است سراميكي متشكل از دانههاي ظريف
كريستالين 1 و متخلخل 2 كه معمولا در حرارتي بالاتر از 1000 درجه سانتيگراد
پخته شده و يك رويه آن از لعاب پوشيده شده باشد . رويه لعابين كاشي ميتواند
براق , نيمه براق و مات بوده و در مورد كاشيهاي تزئيني داراي برجستگي و
فرورفتگي يا اشكال تزئيني و منقوش با رنگهاي مختلف باشد .
يادآوري  در اين استاندارد منظور از كاشي همان كاشي لعابي ديواري است .
4  طبقهبندي كاشيها از نظر اندازه و شكل
كاشيها از نظر اندازه به سه گروه عمده تقسيم ميشود و كه هر گروه داراي
شكلهاي مختلف ميباشد .
150 و * 4  1  گروه الف  كاشيهاي بزرگ مربع شكل كه ابعاد آن 150
200 ميليمتر است و از نظر شكل به هشت دسته ( مطابق با جدول صفحه *200
7) تقسيم ميشود .
4  1  1  كاشيهاي ساده
4  1  2  كاشيهاي يك لب پخ
4  1  3  كاشيهاي دو لب پخ كه دو ضلع پخ شده مجاور يكديگر ميباشد .
4  1  4  كاشيهاي دو لب پخ كه دو ضلع پخ شده به موازات هم قرار دارد .
4  1  5  كاشيهاي يك انحنايي كه يك ضلع آن داراي انحنا به طرف سطح
لعابدارست .
4  1  6  كاشيهاي دو انحنايي كه در دو ضلع مجاور آن دو انحنا به طرف
سطح لعابدار ميباشد .
4  1  7  كاشيهاي يك انحنايي و پخ دار كه انحنا و پخ آن در دو ضلع مجاور
است .
4  1  8  كاشيهاي دماغهاي كه انحنا و پخ آن در دو ضلع مجاور است و يك
انحنا در ضخامت كاشي در انتهاي ضلع پخ شده به طرف خارج دارد .
100 ميليمتر . * 4  2  گروه ب  كاشيهاي كوچك به ابعاد 100
( اين گروه كاشيها از نظر شكل به هشت دسته ( مطابق با اول جدول صفحه 7
تقسيم ميشود .
4  2  1  كاشيهاي ساده
4  2  2  كاشيهاي يك لب پخ
4  2  3  كاشيهاي دو لب پخ كه دو ضلع پخ شده مجاور يكديگر ميباشد .
4  2  4  كاشيهاي دو لب پخ كه دو ضلع پخ شده با يكديگر موازي است .
4  2  5  كاشيهاي يك انحنايي كه يك ضلع كاشي داراي انحنايي به طرف
سطح لعابدار است .
4  2  6  كاشيهاي دو انحنايي كه در دو ضلع مجاور آن دو انحنا به طرف
سطح لعابدار وجود دارد .
4  2  7  كاشيهاي يك انحنايي و پخدار كه در دو ضلع مجاور آن يك انحنا به
طرف سطح لعابدار و يك پخ وجود دارد .
4  2  8  كاشيهاي دماغهاي كه انحنأ و پخ آن در دو ضلع مجاور است و يك
انحنأ در ضخامت كاشي در انتهاي ضلع پخ شده به طرف خارج دارد .
4  3  گروه پ  كاشيهاي مستطيل شكل كه ابعاد آنها در جدول شماره 1
مشاهده ميشود .
اين نوع كاشيها از نظر شكل به هفت دسته ( مطابق جدول صفحه 8) تقسيم
ميشود .
4  3  1  كاشيهاي ساده
4  3  2  كاشيهاي يك لب پخ
4  3  3  كاشيهاي دو لب پخ كه دو ضلع پخ شده در مجاورت يكديگر قرار
دارد .
4  3  4  كاشيهاي يك انحنايي كه انحناي آن در ضلع بزرگتر است .
4  3  5  كاشيهاي دو انحنايي كه در دو ضلع مجاور آن دو انحنا به طرف
سطح لعابدار وجود دارد .
4  3  6  كاشيهاي يك انحنايي و پخدار كه در دو ضلع مجاور آن يك انحنا به
طرف سطح لعابدار و يك پخ وجود دارد .
4  3  7  كاشيهاي دماغه كه انحنا و پخ آن در دو ضلع مجاور است و يك
انحنا در ضخامت كاشي در انتهاي ضلع پخ شده به طرف خارج دارد .
در تمام گروههاي الف  ب  پ  شعاع پخ برابر با ضخامت كاشي و انحنا به طرف
12 ميليمتر ميباشد . / سطح لعابدار از در نوع انحنا دار آن به شعاع 5
5  ويژگيهاي ظاهري كاشي
كاشي از نظر ويژگيهاي ظاهري بايد داراي شرايط زير باشد .
5  1  اندازه اضلاع
5  1  1  روش آزمون  اندازهگيري اضلاع به فاصله 5 ميليمتر از لبه كاشي و
موازي با آن به وسيله كوليس صورت ميگيرد . رواداري در اين آزمون حداكثر
0  درصد اندازه هر ضلع مورد اندازهگيري كاشي ميباشد / +0/6 درصد و حداقل 3
.
تعداد كاشيهاي مورد آزمون ده عدد ميباشد .
5  2  مسطح بودن سطح لعابدار
سطح لعابدار نبايد كاو يا كوژ يا داراي تابيدگي باشد .
5  2  1  روش آزمون  در اين آزمون از يك خطكش با لبه صاف و مستقيم
استفاده ميشود . بدين ترتيب كه لبه خطكش را روي سطح لعابدار قرار داده , آن
را به آهستگي روي سطح كاشي و در جهتهاي مختلف به حركت درآورده
بهطوريكه لبه خطكش با سطح لعاب كاملا مماس باشد و محل برخورد آنها در
تمام جهات يك خط مستقيم تشكيل دهد . اين آزمون با فيلر اندازهگيري ميشود
0± ميليمتر ميباشد . / و تعداد كاشيهاي مورد آزمون ده عدد و رواداري 5
يادآوري  ناهمواريهاي ناشي از نقشهاي برجسته از اين قاعده مستنثي ميباشد
.
5  3  قائمه بودن زوايا
5  3  1  روش آزمون  كاشي را در سه نوبت و از سه گوش مختلف داخل
گونيا قرار داده بهطوريكه دو ضلع مجاور هم با دو ضلع گونيا كاملا مماس باشد .
در هر آزمايش اگر فقط يك ضلع كاشي در انتهاي خود حداكثر يك ميليمتر براي
0 ميليمتر باري كاهشهاي / كاشيهاي 150 ميليمتري و بزرگتر از آن و 6
كوچكتر از 150 ميليمتري با گونيا فاصله داشته باشد پذيرفتني است . اين
فاصله مجاز منحصرا بايد در يك ضلع يا مجموعأ در دو ضلع مقابل باشد . تعداد
كاشيهاي مورد لزوم براي اين آزمون 10 و حداكثر 15 عدد ميباشد .
شكل بالا طرز قرار گرفتن كاشي در گونيا را نشان ميدهد .

5  4  تعيين ضخامت كاشي
5  4  1  وسايل آزمون  وسايل لازم جهت اين آزمون كوليس و يا ريز سنج
ميباشد .
5  4  2  روش آزمون  ضخامت كاشي را بايد از وسط هر ضلع به وسيله
ريزسنج و يا كوليس اندازهگيري نمود . ضخامت مجاز و رواداري كاشيهاي مختلف
در جدول شماره 2 مشاهده ميشود .
در اين آزمون , كاشيهاي مورد لزوم 10 و حداكثر 15 عدد ميباشد .
5  5  تيز نبودن لبه كاشي در سطح لعابدار
لبه كاشي در سطح لعابدار نبايد تيز باشد بلكه بايد به شيب بسياري ملايمي
منتهي گردد .
6  ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي كاشي
كاشي بايد از لحاظ بدنه و لعاب , داراي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي زير باشد .
6  1  جذب آب
جذب آب كاشي نبايد كمتر از 12 و بيشتر از 18 درصد باشد .
( روش آزمون بند 9  1) تعداد نمونههاي مورد لزوم در اين آزمون 10 و حداكثر
15 عدد ميباشد .
6  2  مقاومت لعاب كاشي در مقابل خراشيدگي
عدد سختي براي سطح لعابدار كاشي نبايد كمتر از 5 باشد ( طبق جدول شماره
5) تعداد كاشيهاي مورد لزوم در اين آزمون 5 و حداكثر 10 عدد است ( روش
(. آزمون مطابق بند 9  2
6  3  رنگ ناپذيري لعاب كاشي  سطح لعابدار كاشي بايد در مقابل مواد رنگي
به اندازه كافي نفوذناپذير باشد , ويژگيهاي لازم در حدود روش آزمون بند 9  3
ميباشد . تعداد كاشيهاي مورد لزوم در اين آزمون 5 و حداكثر 10 عدد است .
6  4  مقاومت درمقابل پخ زدگي
كاشي بايد در مقابل پخ زدگي به حد كافي مقاوم باشد و اثري از شكستگي , دو
پوستگي و يا ترك خوردگي در بدنه و سطح لعابدار آن پديدار نشود ( روش آزمون
بند 6  4.) تعداد كاشي مورد لزوم در اين آزمون 5 و حداكثر 10 عدد ميباشد .
6  5  تاب خمشي
كاشي بايد در مقابل نيروي وارده مقاومت نمايد . حداقل فشاري كه كاشي بايد
(. تحمل كند 175 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است ( روش آزمون بند 9  5
تعداد كاشي مورد لزوم در اين آزمون 10 و حداكثر 15 عدد ميباشد .
6  6  مقاومت در مقابله ضربه حرارتي
كاشي بايد در برابر ضربه حرارتي به انداز كافي مقاوم بوده و هيچگونه اثري از ترك
خوردگي , شكستگي و دو پوسته شدن در بدنه و لعاب آن به وجود نيايد ( روش
آزمون بند 9  6.) تعداد نمونه براي انجام اين آزمون 5 و حداكثر 10 عدد ميباشد
.
6  7  مقاومت لعاب كاشي در مقابل اسيد و باز
كاشي بايد در مقابل مواد شيميايي به اندازه كافي مقاوم باشد و از نظر تركيب و
رنگ لعاب هيچگونه تغييري در آن پديد نيايد ( روش آزمون بند 9  7.) تعداد
نمونههاي مورد لزوم در اين آزمون شش عدد ميباشد .
6  8  مقاومت در برابر حرارت و رطوبت
كاشي بايد در برابر حرارت و رطوبت به اندازه كافي مقاوم باشد و در اثر اين عوامل
در بدنه و سطح لعابدار آن هيچگونه ترك خوردگي , پريدگي و يا دو پوستگي
پديدار نگردد ( روش آزمون بند 9  8.) تعداد نمونه مورد لزوم در اين آزمون 10
و حداكثر 15 عدد ميباشد .
7  بستهبندي و علامتگذاري
7  1  بستهبندي كاشي لعابي ديواري بايد در كارتنهاي مناسب و به روشي
انجام گيرد كه هنگام حمل و نقل ايجاد شكستگي و لب پريدگي در آنها ننمايد .
75 و يا 100 عدد كاشي باشد . , 7  2  هر كارتن بايد شامل تعداد 50
يادآوري  هر كارتن ميتواند محتوي تعدادي معادل يك متر مربع كاشي نيز باشد
.
7  3  مشخصات زير بايد روي هر كارتن نوشته شود :
7  3  1  نام و علامت كارخانه سازنده
7  3  2  نام فرآورده
7  3  3  اندازه ابعاد كاشي
7  3  4  نوع جنس ( از نظر دارا بودن برجستگي و يا منقوش بودن آن )
7  3  5  جمله ساخت ايران
7  3  6  درجه مرغوبيت
7  3  7  كد براي مشخص كردن رنگهاي مختلف كاشي
7  3  8  تعداد كاشيهاي موجود در هر بستهبندي ( كارتن )
7  3  9  براي كاشيهاي صادراتي كليه مشخصات بالا بايد به زبان انگليسي و
يا فرانسه نوشته شود .
8  روش نمونهبرداري و تعداد نمونه
از هر نوع ; رنگ و اندازه كاشيهاي موجود در انبار كه مشتمل بر كاشيهاي
كورههاي مختلف است , به طور تصادفي از هر 84 متر مربع 5 و حداكثر 10 عدد
كاشي نمونهبرداري ميشود , بهطوري كه نمونههاي برداشته شده 75 و حداكثر
150 عدد باشد .
9  روشهاي آزمون
9  1  آزمون جذب آب
9  1  1  وسايل اجراي آزمون
 اتو و با ظرفيت حرارتي 200 درجه سانتيگراد
0 گرم /  ترازو با حساسيت 1
 دسيكاتور
9  1  2  دستور كار  كاشيهاي مورد آزمون را قبل از زنجاب كردن مدت 2
110 درجه سانتيگراد تا وزن ثابت خشك كنيد ( ± ساعت در اتووي با حرارت 5
وزن ثابت موقعي به دست ميآيد كه اختلاف وزن كاشي كه به فاصله حداقل دو
0 درصد وزن كاشي باشد ) , سپس / ساعت پشت سر هم وزن شده باشد كمتر از 1
آنها را در دسيكاتور بگذاريد تا به درجه حرارت آزمايشگاه برسد آنگاه آنها را وزن
كنيد . كاشيهايي را كه به روش بالا خشك و وزن شده است مدت 24 ساعت در
آب قرار دهيد , به ترتيبي كه كاشي با كف ظرف تماسي پيدا نكند و آب , سطح
بالاتري از كاشي را فراگيرد .
بعد از پايان مدت ذكر شده , كاشي را از آب بيرون آورده و آب اضافي رويكاشي را
توسط اسفنج و بعد با پارچه مرطوب شدهاي پاك كنيد و مجددا كاشي را وزن
نموده سپس مقدار درصد جذب آب كاشي را از رابطه زير محاسبه نماييد .
درصد آب جذب شده
 

 100
1
2 1
m
W m m
كه :
درصد آب جذب شده و = w
وزن كاشي زنجاب شده برحسب گرم و =m2
وزن كاشي خشك بر حسب گرم ميباشد . = m1
مقاومت لعاب كاشي در مقابل خراشيدگي ( آزمون سختي ) براي انجام اين آزمون
كه عدد سختي آن 5 Ca5 (PO4 ) 3 (F'C از سنگ اپاتيت به فرمول شيميايي ( 1
موس ميباشد , استفاده ميكنيم .
بعد از اجراي اين آزمون در روي لعاب كاشي مورد آزمون نبايد هيچ اثر يا خراشي
ديده شود .
9  2  1  وسايل آزمون
 درجه سختي موس 3
9  2  2  روش آزمون  اين آزمون از طريق درجه سختي موس بدين ترتيب
انجام ميگيرد كه با يك كاني لب تيز به سختي 5 روي سطح كاشي كشيده و
آزمون را با كانيهاي با سختي بيشتر ادامه ميدهيم تا اينكه روي كاشي خراش
ايجاد شود .
حداقل سختي طبق جدول موس براي هر كاشي بايد 5 باشد . بايد در نظر داشت
كه فشار وارد شده توسط كانيهاي مختلف بر روي لعاب كاشي يك اندازه و
يكنواخت باشد . كانيهاي شاخص موس در جدول شماره 5 مشاهده ميگردد .
يادآوري 1  به منظور انجام آزمون درجه سختي سطح لعابدار كاشي ( موضوع
بند 9  2  2) ميتوان از يك خطكش شاخص سختي استفاده نمود , بدين ترتيب
كه بر روي سطح صاف يك خطكش دانههاي هم اندازهاي از كانيهاي شاخص با
درجه سختي 5 تا 9 ( جدول شاخص موس ) را به ترتيب در يك راستا و بلندي و
برجستگي همسان نصب نمود .
يادآوري 2  روش اجراي آزمون سختي سطح لعابدار كاشي با استفاده از
خطكش شاخص سختي ( يادآوري 1) بدين ترتيب ميباشد كه آنسوي خطكش را
كه واجد كانيهاي شاخص است بر روي لبه كاشي و به موازات آن به طور افقي قرار
داده سپس خطكش را با كمك دست و با فشار تا لبه مقابل در سطح لعابدار
كاشي حركت ميدهند ; بدين ترتيب اثر حركت كانيها بر روي سطح لعابدار به
صورت خطها و خراشهاي موازي با هم مشاهده ميگردد كه براساس آن درجه
سختي لعاب كاشي مورد آزمون تشخيص داده ميشود .
يادآوري 3  فاصله نصب كانيهاي شاخص بر روي خطكش بايد همواره مساوي از
( يكديگر باشد به طوريكه در انجام و اجراي آزمون سختي ( يادآوري 2
هيچ يك از آنها از سطح كاشي مورد آزمون خارج قرار نگيرد و در عين حال اثر
آنها بر روي سطح كاشي نيز از يكديگر قابل تفكيك و تشخيص باشد .
9  3  رنگ ناپذيري لعاب كاشي
9  3  1  وسايل آزمون
 مركز سياه يا محلول رودآمين
 قلممو
9  3  2  روش آزمون  سطح لعابدار كاشيهاي مورد آزمون را توسط يك
قلم مو با مركب سياه يا محلول رودآمين , خوب آغشته كرده و بعد از ده دقيقه با
پارچه مرطوب , محلول رنگين را كاملا از روي آن پاك كنيد . اكنون كاشي را از
فاصله 150 سانتيمتري بازديد كنيد در سطح لعابدار كاشي نبايد اثري از رنگ
مركب سياه يا محلول رودآمين ديده شود .
9  4  آزمون مقاومت كاشي در مقابل يخ زدگي
9  4  1  وسايل آزمون
 يخچال 4 كه حداقل دماي آن 15  درجه سانتيگراد باشد .
 مخزن آب ( براي قراردادن كاشيها در آن )
 ترازوي حساس
 اتوو
 دسيكاتور
9  4  2  روش آزمون  كاشيها را قبل از زنجاب كردن مدت 2 ساعت در يك
110 درجه سانتيگراد تا وزن ثابت خشك كنيد سپس آن را در ± اتو و با حرارت 5
ديسكاتور بگذاريد تا به درجه حرارت آزمايشگاه برسد آنگاه آن را وزن كنيد .
در اين هنگام كاشيهاي مورد آزمون را كه به روش بالا خشك و وزن شده است
مدت 24 ساعت در آب قرار دهيد به نحوي كه كاشيها با كف ظرف تماسي پيدا
نكند و سطح آب بالاتر از سطح كاشيها قرار گيرد . پس از پايان مدت ذكر شده
كاشيها را توسط اسفنج يا پارچه مرطوب پاك كنيد , پس از آن كاشيهاي زنجاب
شده را در يخچالي كه دماي آن در 15  درجه سانتيگراد تنظيم شده است به
مدت 24 ساعت قرار داده تا يخ بزند سپس آن را از يخچال خارج كرده و در آب با
دماي 15 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت قرار دهيد تا يخ آن آب شود و بعد
آب اضافي آن را با يك اسفنج يا پارچه نمدار گرفته و در يخچال بگذاريد . اين
110 درجه ± عمل را 3 بار تكرار كنيد و در پايان كاشيها را در يك اتو و با دماي 5
سانتيگراد خشك كنيد .
اكنون كاشيهاي خشك شده را در ديسكاتور بگذاريد و دماي آنها را تا درجه
حرارت آزمايشگاه كاهش داده تا خنك شود , بعد آنها را وزن كنيد . وزن آنها نبايد
1 درصد وزن كاشي كاهش يابد و در بدنه و سطح لعابدار كاشي نيز / بيش از 5
نبايد اثري از ترك خوردگي و يا پريدگي و دو پوسته شدگي به وجود آيد .
9  5  آزمون تاب خمشي 5
9  5  1  وسايل لازم  يك دستگاه ماشين هيدروليكي براي اندازهگيري تاب
خمشي كاشي لازم است شرح ترتيب آزمون با اين دستگاه و روش قرار گرفتن
كاشي در آن در شكل زير نشان داده شده است .
بايد دقت شود كه طول ميلههايي كه در زير و روي كاشي قرار ميگيرد بيشتر از
عرض كاشي باشد و شعاع آنها 10 ميليمتر باشد .
9  5  2  دستور كار  كاشي بايد طوري در روي ميلهها قرار گيرد كه دو ضلع
آن موازي با ميلهها باشد و سطح لعابدار كاشي به طرف بالا قرار گيرد . فاصله دو
ميله بايد متناسب با اندازه كاشي انتخاب شود و بين ميلهها و كاشي نيز بايد
لاستيك سختي كه پهناي آن 20 ميليمتر و ضخامت آن 5 ميليمتر است قرار
گيرد .
شكل بالا طرز قرار گرفتن كاشي را در ماشين هيدروليكي نشان ميدهد .
فشار يكنواخت ماشيني كه به طور عمودي و بدون ضربه انجام ميگيرد بر روي
كاشي وارد ميشود تا اينكه شكسته شود , در اين حالت بزرگترين فشار وارده را
خوانده و يادداشت كنيد . فشار وارده از طرف ماشين بايد در هر ثانيه 8 تا 12
كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد .
9  5  3  تاب خمشي كاشي از رابطه زير محاسبه ميشود :
كه : 2 . 2
3 .
b a
G  F L
تاب خمشي گاهي بر حسب كيلوگرم بر سانتيمتر مربع . = G
بزرگترين نيروي وارده بر حسب كيلوگرم . = F
فاصله بين دو ميله به سانتيمتر . = L
پهناي كاشي بين دو ضلع موازي به سانتيمتر . = b
كمترين ضخامت در بخش شكسته شده كاشي بر حسب سانتيمتر است . = a
يادآوري  در كاشيهايي كه داراي برجستگي ميباشد كمترين ضخامت در جاي
شكسته شده قابل قبول خواهد بود .
9  6  مقاومت در برابر ضربه حرارتي 6
9  6  1  وسايل لازم  اتو و با تنظيم كننده درجه حرارت كه دماي آن تا 200
درجه سانتيگراد برسد .
9  6  2  دستور كار  نخست كاشيها را به مدت 30 دقيقه در اتو و با دماي
160 درجه سانتيگراد بگذاريد به طوريكه سطح لعابدار كاشيها به سوي بالا
باشد , بعد كاشيها را از اتوو بيرون آورده و مدت 15 دقيقه درون يك ظرف آب با
دماي 20 درجه سانتيگراد قرار دهيد و دوباره آنها را به همين ترتيب در اتوو
بگذاريد و اين آزمون را 3 بار تكرار كنيد . پس از پايان آخرين بار نبايد در
كاشيهاي آزمايش شده اثري از ترك خوردگي و يا دو پوسته شدن در سطح
لعابدار و شكستگي و خردشدگي در بدنه آنها پديد آمده است .
9  7  مقاومت لعاب كاشي در مقابل اسيد و باز
9  7  1  وسايل لازم :
 ظرف شيشهاي با دهانه به قطر 30 سانتيمتر
Hcl  اسيد كلريدريك ده درصد
KOH  هيدرات پتاسيم ده درصد
9  7  2  دستور كار  نخست شش عدد كاشي از يك ياد و رنگ را انتخاب
كنيد . دو كاشي را به مدت سه ساعت در ظرف شيشهاي كه پر از محلول اسيد
كلريدريك ده درصد است در حرارتي بين 15 تا 27 + درجه سانتيگراد بگذاريد و
دو كاشي بعدي را به مدت سه ساعت در ظرف شيشهاي ديگري كه پر از محلول
پتاس ده درصد است در همان درجه حرارت قرار دهيد . پس از پايان مدت فوق
كاشيها را بيرون آورده و با آب بشوييد , سپس آنها را با دو كاشي باقيمانده
مقايسه كنيد .
چهار كاشي آزمايش شده فوق نبايد از نظر تركيب و رنگ لعاب هيچگونه تغييري
يافته باشد .
9  8  مقاومت در برابر حرارت و رطوبت
9  8  1  وسايل آزمون
 اتوو
 يك اتو كلاو با دريچه اطمينان و فشارسنج ( تا 10 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع )
و دماسنج ( تا 200 درجه سانتيگراد .)
 مركب آبي يا سياه
9  8  2  روش آزمون  10 عدد ( و حداكثر 15 عدد ) كاشي را دو ساعت در
110 درجه سانتيگراد بگذاريد تا خشك شود , سپس آنها ± يك اتو و با حرارت 5
را طوري در اتو كلاو قرار دهيد كه با آب درون آن تماس پيدا نكند . آنگاه در اتو
كلاو را كاملا ببنديد و آن را حرارت دهيد تا آب داخل آن شروع به تبخير كند ;
عمل حرارت دادن را ادامه دهيد تا فشار بخار آب به 7 اتمسفر برسد . در اين مدت
2 ساعت كه 10 عدد ( و حداكثر 15 عدد ) كاشي داخل اتو كلاو است فشار بخار
آب بايد در 7 اتمسفر ثابت بماند . در پايان اين مدت به تدريج فشار آن را كاهش
داده تا كمكم برابر فشار جو گردد , آنگاه كاشيها را از اتوكلاو بيرون آوريد و سطح
لعابدار آنها را با قلم مو كاملا به مركب آغشته كنيد و پس از يك دقيقه با پارچه
تميز , مركب روي لعاب كاشيها را به خوبي تميز كنيد .
چنانچه لعاب كاشيها در ضمن آزمايش , تركهاي مويين برداشته باشد خطوطي
از اثر مركب بر روي سطح لعاب پديد ميآيد كه نشانه كمي مقاومت كاشي در برابر
حرارت و رطوبت است .
9  8  3  نتيجه آزمون  در سطح لعابدار كاشي نبايد اثري از ترك خوردگي
يا پريدگي و همچنين دو پوستگي وجود داشته باشد .
10  درجهبندي كاشيها
كاشيهايي كه واجد تمام شرايط اين استاندارد ميباشد از نظر داشتن يا نداشتن
نقايص ظاهري به شرح زير درجهبندي ميشود :
10  1  كاشي درجه 1  كاشيهايي است كه كاملا سالم باشد و هيچگونه نقصي
در سطح لعابدار و كنارهها نداشته باشد .
10  2  كاشي درجه 2  كاشيهايي است كه از نظر ديد ظاهري جزء يكي از
سه گروه زير باشد :
10  2  1  كاشيهايي كه در تمامي سطح لعابدار , فقط يك يا دو خال به
قطر حداكثر 2
1
ميليمتر داشته باشد .
10  2  2  كاشيهايي كه در تمامي لبههاي سطح لعابدار , فقط يك لعاب
2 ميليمتر داشته باشد . * نگرفتگي به ابعاد حداكثر 3
10  2  3  كاشيهايي كه در يكي از چهارگوشه سطح لعابدار فقط يك
پريدگي به ابعاد حداكثر 2
11
2
11 
ميليمتر داشته باشد .
10  3  كاشيهاي درجه 3  كاشيهايي است كه از نظر ديد ظاهري جزء يكي
از هفت گروه زير باشد :
10  3  1  كاشيهايي كه فقط يك خال به قطر حداكثر 2 ميليمتر در سطح
لعابدار داشته باشد .
10  3  2  كاشيهايي كه فقط دو يا سه خال به قطر حداكثر 2
1
ميليمتر در
سطح لعابدار داشته باشد .
3* 10  3  3  كاشيهايي كه تنها يك لعاب نگرفتگي به ابعاد حداكثر 10
ميليمتر در يكي از 4 لبه داشته باشد .
2* 10  3  4  كاشيهايي كه فقط دو لعاب نگرفتگي به ابعاد حداكثر 5
ميليمتر در كنارههاي سطح لعابدار داشته باشد .
3 ميليمتر * 10  3  5  كاشيهايي كه تنها يك لب پريدگي به ابعاد حداكثر 5
در يكي از چهارگوشه داشته باشد .
3 ميليمتر در * 10  3  6  كاشيهايي كه دو لب پريدگي به ابعاد حداكثر 2
گوشهها داشته باشد .
2 ميليمتر * 10  3  7  كاشيهايي كه تنها يك لبه پريدگي به ابعاد حداكثر 2
در يكي از گوشهها و يك خال به قطر حداكثر 2
1
ميليمتر در سطح لعابدار داشته
باشد . در بستهبندي كاشيها حد مجاز مخلوط كاشيها طبق جدول شماره 3
ميباشد .


Crystalline -1
Porous-2
Mohs Scale -3
Freezer-4
Bending - test -5
Thermal Shock -6
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER
25
Specification and methods of sampling
And test for glazed ceramic tiles
Revised
4th Edition

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش