۰

ابزار نصب کاشی کاریزما

استاندارد ویژگی های سنگ های گرانیتی ساختمانی استاندارد 5694

استاندارد ویژگی های سنگ های گرانیتی ساختمانی
استاندارد 5694

 


دانلود فایل پی دی اف

 

آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها
مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر
استانداردهاي ملي(رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشتههاي مختلف توسط كميسيونهاي فني
مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي،
پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت
ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت
مطلوبيتها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن
آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع
شامل:
توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي
و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي
جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيونهاي فني
مربوط ارسال ميشود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در
كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان
استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر ميشود.
پيشنويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانهاي
علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميشود نيز
پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به
عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر ميگردد. بدين ترتيب
استاندارهايي ملي تلقي ميشود كه بر اساس مفاد مندرج در
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط «5» استاندارد ملي شماره
موسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان
بينالمللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن
توجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين
پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بينالمللي
استفاده مينمايد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميتواند با رعايت
موازين پيشبيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف
كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان
از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي
بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري
نمايد. موسسه ميتواند به منظور حفظ بازارهاي بينالمللي براي
محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي
آن را اجباري نمايد.
همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از
خدمات سازمانها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش،
بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستمهاي مديريت كيفيت و
مديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل
سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمانها و موسسات را بر
اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در
صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا
نموده و بر عملكرد آنها نظارت مينمايد. ترويج سيستم بينالمللي
يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و
انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از
ديگر وظائف اين موسسه ميباشد.
كميسيون استاندارد سنگ گرانيت ساختماني - ويژگيها
رئيس
دكتر فياضي - فرجا.. عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور فني موسسه استاندارد
اعضاء
مهندس ارضأ - جعفر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
مهندس احمدنژاد - طاهر شركت توليدي و فرآوري مواد معدني ايران
مهندس برقي - مصطفي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر بهاري - محمدرضا دانشكده فني دانشگاه تهران
دكتر چراغي - مسعود دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
مهندس حجازي - مجتبي وزارت معادن و فلزات
مهندس دادوند - احمد مركز تحقيقات صنعتي نسوز
دكتر رضوي - محمد حسين عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور فني موسسه استاندارد
زنگنه - حسن مشاور
مهندس شجاعي - اردشير شهرداري تهران
مهندس علومي - سيد فضلا... وزارت كشور
مهندس عليپور - كرامتا... مشاور فني موسسه استاندارد
مهندس فتوحي - ابراهيم مركز توسعه صادرات
مهندس فنائي - فريد سازمان برنامه و بودجه
دكتر فهيمي فر - احمد دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
فهيمي- ماشأا... وزارت بازرگاني
مهندس ويسه - سهراب مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
دبير
روشن- جهانگير موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فهرست مطالب
استاندارد سنگ گرانيت ساختماني - ويژگيها
هدف و دامنه كاربرد
اصطلاحات و تعاريف
طبقهبندي كاربري گرانيت
ويژگيهاي فيزيكي
نمونهبرداري
بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندار سنگ گرانيت ساختماني - ويژگيها توسط كميسيونهاي
مربوط تهيه و تدوين شده و در شصت و يكمين جلسه كميته ملي
79 مورد تاييد قرار /6/ استاندارد ساختماني و مصالح مورخ 28
گرفته است، اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و
مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن
ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و
جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران
در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد. هر گونه پيشنهادي كه براي
اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در
كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي
مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها
استفاده نمود.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به
شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيالمقدور بين اين استاندارد و
استانداردهاي ملي كشورهاي صنعتي هماهنگي ايجاد شود.
خذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است Ĥ منابع و م
عبارتند از:
1- ASTM-C 615 - 85
استاندارد سنگ گرانيت ساختماني - ويژگيها
1 هدف و دامنه كاربرد
اين استاندارد دربرگيرنده خصوصيات مواد، مشخصات فيزيكي لازم
و روش نمونهبرداري، براي انتخاب سنگ گرانيت در مصارف
ساختماني و سازهاي است.
2 اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و / يا واژهها با تعاريف زير به كار
ميرود.
1-2 گرانيت ساختماني به سنگ گرانيت بريده، شكل داده شده و
پرداخت شده اطلاق ميشود.
يادآوري 1- سنگهائي را كه قالبريزي و يا بطور مصنوعي از خرده
سنگ ساخته شدهاند و همچنين سنگ لاشه را شامل نميشود.
3 طبقهبندي كاربري گرانيت
كاربرد گرانيت ساختماني به شرح زير است.
1-3 پايههاي پل، ديوارهاي سواحلي و ديوارهاي رودخانهها، سدها
و سازههاي مربوط
2-3 روسازيهاي پل، جداسازي شيب، و ديوارهاي نگهدارنده
3-3 عضوهاي خمشي
4-3 جدول سنگفرش
5-3 بناهاي يادبود
6-3 ساختمانهاي اداري - خدماتي، تجاري و مسكوني، و محوطه
سازي، پاركها و ساير موارد در تزئين طرحهاي عمراني.
4 ويژگيهاي فيزيكي
1-4 سنگ گرانيت بايد با ويژگيهاي فيزيكي مندرج در جدول
1مطابقت داشته باشد.
2-4 گرانيت بايد سالم، با دوام (بر پايه تجربه) و عاري از عيوبي
مانند تركها و رگههاي ضعيفكننده سنگ باشد.
3-4 گرانيت بايد عاري از كانيهائي باشد كه در شرايط طبيعي
مصرف، به نمايان شدن ميشود. لكههاي نامطلوب براي محيط
زيست زيانآور است.
4-5 رنگ نامطلوب و تنوع رنگ طبيعي قابل قبول و بافت بايد
بادقت بيان شود گرانيت بايد با توجه به خصوصيات آن معرفي
گردد.
5 نمونهبرداري
1-5 نمونههائي كه براي تعيين مشخصات و خصوصيات فيزيكي
برداشته ميشود بايد نمايانگر توده گرانيت مورد مصرف باشد.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER
5694
Granite Dimension Stone - Specification
1st Edition

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش