۰

ابزار نصب کاشی کاریزما

استاندارد کاشی ویژگی های کاشی های موزاییکی استاندارد 4289

استاندارد کاشی ویژگی های کاشی های موزاییکی استاندارد 4289

 

دانلود فایل پی دی اف


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران
كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين
و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي استاندارد اجباري اعلام
نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات به منظور
تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود
روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور -
ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و
جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات
رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل
كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي
نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان
و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري،
بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و
كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با
استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور
گواهينامه هاي لازم) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا
در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي
جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را
مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و
باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف
كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش
درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
كميسيون استاندارد انواع كاشي
رئيس
فياضي- دكتر فرج اله عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور فني موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
اعضاء
اوصيأ- دكتر سيروس كارخانه كاشي سمنان
باطني- مهندس
مسعود
كارخانه كاشي نيلو
تفضلي- مهندس
فريدون
مشاور فني
جزايري- دكتر حميد عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
رفيعي- مهندس رضا معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
روحاني- مهندس
محمد حسين
مشاور فني مواد اوليه معدني
روزبه- مهندس علي كارخانه كاشي تكسرام
رضوي- دكتر محمد
حسين
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم و مشاور
فني موسسه استاندارد
سجادي- مهندس
عليرضا
كارخانه كاشي تبريز كف
شبرنگ- مهندس
جمشيد
وزارت صنايع - اداره كل صنايع غيرفلزي
كاشاني- دكتر حميد عضو هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران
كلباسي- مهندس
حسين
كارخانه كاشي مرجان
گلچين- مهندس
مهران
كارخانه كاشي الوند
گلستانه فر- دكتر عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت و نماينده
فرهاد انجمن سراميك
فرضي- مهندس
سيروس
كارخانه كاشي
سعدي
فهيمي فر- دكتر احمد رئيس دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
هاشمي- مهندس
حائري
مدير كنترل كيفيت كارخانه كاشي ايرانا
مهندس هشترودي لر كارخانه چيني ايران
واحدي- مهندس
محمد
مدير كنترل كيفيت كارخانه سراميك البرز
معصومي- مهندس
فرزاد
كارخانه كاشي مرجان
منشوري- مهندس
محمد حسين
كارخانه كاشي تكسرام
دبير
روشن- جهانگير موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فهرست مطالب
ويژگيهاي كاشيهاي موزائيكي گروهي
مقدمه
هدف و دامنه كاربرد
ويژگيها
درجهبندي
بستهبندي و نشانهگذاري
روشهاي آزمون
بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد ويژگيهاي كاشيهاي موزائيكي گروهي كه بوسيله
كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در چهل و
چهارمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد ساختمان مورخ
75/2/25 مورد تأئيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3
قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد
رسمي ايران منتشر ميگردد .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني
در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم
مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه
براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد , در هنگام
تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد
شد .
بنابراين براي مراجعه به استاندارد ايران بايد همواره از آخرين
چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن
توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيالمقدور بين اين
استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي
ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي
آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه
گرديده است :
- تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران به شمارههاي 25 و 67
- JIS - A - 5209 - 1987
ويژگيهاي كاشيهاي موزائيكي گروهي
-0 مقدمه
ابعاد كوچك كاشيهاي موزائيكي ( سطح هر قطعه كاشي كمتر
از 100 سانتيمتر مربع بايد باشد ) چسبانيدن تعدادي از آنها را
در كنار يكديگر به كمك يك ورقه لفاف يا توري , و عرضه آنها
را به صورت گروهي الزامي ميسازد .
ويژگيهاي كليه قطعات سراميكي همجنس كاشيهاي موزائيكي
گروهي كه همراه آنها بكار ميروند نيز , بايد با اين استاندار
مطابقت داشته باشند .
-1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد , تعيين ويژگيها , درجهبندي ,
بستهبندي , نشانهگذاري و روشهاي آزمون انواع كاشيهاي
موزائيكي گروهي كف و ديوار اعم از لعابدار و بدون لعاب است
كه با روش پرس كردن پودر توليد ميشوند .
-2 ويژگيها
ويژگيهاي انواع كاشي موزائيكي گروهي كه در اين استاندارد
مورد نظر هستند به سه دسته اصلي بشرح زير تقسيم ميگردند
:
ويژگيهاي ظاهري
ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي
ويژگيهاي شيميايي
-1 ويژگيهاي ظاهري -2
اين ويژگيها شامل شكل , اندازه , ضخامت و كيفيت سطح
هستند و محدوديتها و شرايط مربوط به هر يك از اين ويژگيها
بشرح زيراند :
-1 شكل -1 -2
گرچه اكثريت كاشيهاي موزائيكي به اشكال هندسي منظم (
مربع , مستطيل , چند ضلعي , دايره و امثال اينها ) توليد
ميشوند اما محدوديت خاصي از اين نظر وجود ندارد ولي لازم
است ويژگيهاي هر يك از اشكال ديگر , از جمله اندازهها ,
ضخامت , ويژگيهاي فيزيكي , مكانيكي و شيميايي آنها با ديگر
كاشيهاي موزائيكي كه با هم در يك گروه در كنار يكديگر
نصب ميشوند متناسب باشند .
در مواردي كه آفرينش طرح , تصوير يا زيبائي ظاهري مورد
نظر باشد , كاربرد كاشيهاي موزائيكي با اندازهها و سطوح
ناهمگن در كنار يكديگر و در يك گروه ( مثل تفاوت در رنگها ,
براقيت برجستگي يا فرورفتگي عمدي و امثال اينها ) مجاز
است . در اينصورت براي مشخص كردن شكل نهائي هر گروه از
كاشيهاي موزائيكي , سازنده بايد نام يا كد خاصي تعيين كند و
روي بستهبندي مورد استفاده قرار دهد .
هر قطعه از كاشيهاي موزائيكي , بايستي با فاصلهاي از قطعه
ديگر قرار گيرد و گروه را بوجود آورد . فاصله بين دو قطعه
مجاور هم را بند ميگويند . فضاي خالي بندها , پس از نصب
شدن هر گروه روي ديوار يا كف ساختمان بوسيله ملات سفيد
يا رنگي پر خواهد شد .
كاشيهاي موزائيكي كه سطح هر قطعه از آنها 15 سانتيمتر
مربع يا بيشتر باشد بايد برجستگيهائي در پشت داشته باشند تا
چسبندگي كافي در محل نصب شده ايجاد نمايند .
-2 اندازه -1 -2
براي كاشيهاي موزائيكي گروهي , سه اندازه براي قطعات و
يك اندازه براي گروه بشرح زير تعريف و تعيين ميگردند :
الف ) اندازه اسمي : اندازه ايست كه براي توصيف هر قطعه
كاشي موزائيكي بكار ميرود . اين اندازه بوسيله سازنده ميتواند
بصورت كد حرفي يا عددي نيز مشخص گردد .
ب ) اندازه كاري : اندازه ايست كه سازنده بعنوان اندازه اصلي
براي ساخت قطعههاي كاشي موزائيكي تعيين نموده است .
ج ) اندازه واقعي : اندازه ايست كه هر قطعه كاشي موزائيكي ,
پس از توليد دارد و با وسائل اندازهگيري مربوطه طبق
استاندارد ملي ايران به شماره 3993 بايد اندازهگيري شود و
سپس با اندازه كاري مقايسه گردد و تفاوت آن, با رواداريهاي
مجاز ثبت شده در جدول شماره 1 مورد مقايسه قرار گيرد .
د ) اندازه گروهي : به اندازه يك گروه از مجموعهاي از قطعات
كاشي موزائيكي چسبانده شده در كنار هم توسط لفاف يا توري
, گفته ميشود. دستيابي به طرحها يا تصاوير گوناگون در
گروهي از قطعات كاشي موزائيكي, استاندارد نمودن اندازههاي
هر ورق را ناممكن ميسازد ولي لازم است مساحت هر ورق
كاشي موزائيكي گروهي از 1250 سانتيمتر مربع كمتر باشد .
اندازههاي بيروني هر گروه بايد روي هر بسته كاشي موزائيكي
گروهي , نوشته شوند .
عرض بندها بايد طوري انتخاب شود كه در هر ورق كاشي
موزائيكي گروهي, حداقل 75 % مساحت كل ورق , توسط
قطعات كاشي موزائيكي اشغال شده باشد .
-3 ضخامت -1 -2
اين استاندارد محدوديت خاصي براي ضخامت تعيين نميكند
ولي سازنده موظف است براي هر نوع از كاشيهاي موزائيكي
توليدي خود , ضخامت آنرا قبلا تعيين نمايد . ميزان تغييرات
مجاز در ضخامت كاشيهاي موزائيكي توليدي نسبت به مقدار
اعلام شده در جدول شماره 1 ذكر شده است .
ضخامت كاشي شامل برجستگيهاي پشت آن و همچنين در
صورتيكه روي سطح آن نيز هر نوع برجستگي و ناهمواري
عمدي وجود داشته باشد , ميگردد .
-4 كيفيت سطح -1 -2
ظاهر كاشيهاي موزائيكي لعابدار يا بدون لعاب بايد ضوابط
جدول شماره 2 را پذيرا باشند . همچنين در موارد كاربرد
بصورت گروهي , ضوابط جدولهاي 2 و 3 را با هم تامين نمايند
.
در بررسي كيفيت سطح , بعضي موارد كه عمدا ايجاد شدهاند
جزو نواقص محسوب نميشوند از جمله برجستگيها , ناصافي ,
تغييرات رنگ در سطح هر قطعه , تفاوت رنگ و ابعاد در گروه
كه بمنظور آفرينش تصوير و زيبايي طراحي شدهاند .
لب پريدگي , گوشه شكستگي و لعاب پريدگي را نميتوان جزو
موارد عمدي كه براي زيبائي ايجاد شدهاند بحساب آورد . حدود
قابل پذيرش اين قبيل نواقص براي كاشيهاي موزائيكي گروهي
درجه يك در جدولهاي 2 و 3 شرح داده شدهاند .
ورق لفاف پوشش سطح رويي كاشيهاي موزائيكي گروهي , در
عين حال اينكه بايد چسبندگي كافي به قطعات كاشي
موزائيكي داشته باشد , پس از نصب كاشي روي كف يا ديوار ,
بايد با روش مناسبي ورق لفاف به آساني از روي سطح جدا
گردد .
در مواردي كه از توري يا لفاف سوراخ دار , در پشت كاشيهاي
موزائيكي گروهي استفاده شود , در عين حال اينكه آنها بايد
چسبندگي كافي به پشت قطعات كاشي موزائيكي داشته باشند
, سطح باز نمايان از لابلاي الياف توري يا سوراخهاي لفاف
نسبت به سطح كل اشغال شده بر مبناي اندازه گروهي , بايد
حداقل 65 % باشد .
روش آزمون چسبندگي و قابليت كنده شدن ورق لفاف يا
توري , در پيوست شماره 1 استاندارد ملي شماره ايران تشريح
شده است .
-2 ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي -2
اين ويژگيها شامل جذب آب , مقاومت خمشي , سختي سطح
, مقاومت در برابر سايش , ضريب انبساط حرارتي , مقاومت در
برابر ضربههاي حرارتي , مقاومت در برابر شكاف برداشتن لعاب
و مقاومت در برابر يخ زدگي است .
شاخصهاي مربوط به هر يك از اين ويژگيها و شماره
استاندارد ملي روش آزمون هر يك از آنها در جدول شماره 4
ثبت شدهاند .
-3 ويژگيهاي شيميايي -2
كاشيهاي موزائيكي لعابدار و بدون لعاب كه كاملا زجاجي شده
باشند ( جذب آب كمتر از نيم درصد داشته باشند )، معمولا در
تماس با مواد شيميايي , مقاوم هستند و نيازي به آزمون
مقاومت شيميايي نيست . در صورت نياز , روشهاي آزمايش
مقاومت شيميايي كه در استانداردهاي ملي شمارههاي 4001
و 4002 ايران , شرح داده شدهاند , بايد مورد استفاده قرار
گيرند .
-3 درجهبندي
در اين استاندارد , كاشيهاي موزائيكي گروهي به سه درجه
2,1 و تجارتي دستهبندي ميشوند و شاخصهاي مربوط به هر
درجه تعيين ميگردد . بستههاي كاشي موزائيكي گروهي درجه
2 و تجارتي بايد كليه ويژگيهاي فيزيكي , مكانيكي و شيميايي
تعيين شده در اين استاندارد را بطور كامل دار باشند .
ويژگيهاي ظاهري درجات غير از يك , از نظر شكل , اندازهها و
-1 - ضخامت , بايد كليه مشخصات تعيين شده در رديفهاي ( 2
2) اين استاندارد را بطور كامل دارا -1 - 2) و ( 2 -1 - 1) و ( 2
باشند و از اين نظر هيچ تفاوتي بين كاشيهاي با درجات مختلف
وجود ندارد . بنابراين درجهبندي كاشي موزائيكي گروهي تنها
-1 - براساس مشخصات مربوط به كيفيت سطح كه در رديف ( 2
4) تعيين شده انجام ميگيرد و انواع تركها نيز در هيچ يك از
درجات قابل قبول نيست .
براي درجهبندي بايد كاشيهاي موزائيكي گروهي را از فواصل
تعيين شده و طبق معيارهاي مشخص شده در استاندارد ملي
شماره 3993 ايران مشاهده نمود و سپس با توجه به موارد زير
, درجه آنها را تعيين كرد :
-1 در كاشي موزائيكي گروهي درجه يك هيچ يك از -3
4) نبايد از فاصله يك متري -1 - نواقص بيان شده در رديف ( 2
مشاهده گردد . بستههاي كاشي موزائيكي گروهي درجه يك
ميتوانند حداكثر تا پنج درصد از نوع درجه دو در خود داشته
باشند .
-2 در سطح كاشي موزائيكي گروهي درجه دو حداكثر سه -3
4) مجاز است از -1 - مورد از نواقص نوشته شده در رديف ( 2
فاصله يك متري مشاهده شوند بشرط آنكه همين نواقص از
فاصله دو متري غير قابل مشاهده باشند . بستههاي كاشي
موزائيكي گروهي درجه دو ميتوانند حداكثر تا پنج درصد شامل
انواع خارج از درجهبندي باشند .
-3 در موارد خاص , توليد كننده و خريدار ميتوانند روي -3
درجه ديگري به نام " درجه تجارتي " توافق نمايند . اين درجه
, مخلوط درجات يك و دو به نسبتي كه طرفين توافق و اعلام
مينمايند , ميباشد .
-4 بستهبندي و نشانهگذاري
كاشي موزائيكي گروهي بايد داراي بستهبندي مناسب باشد و
روي هر بسته آن , اطلاعات و مشخصات زير نوشته شوند :
- نام و علامت كارخانه سازنده و نشاني آن .
- عبارت ساخت ايران
- شماره اين استاندارد .
- درجه مرغوبيت .
- نام و يا كد محصول .
- اندازههاي اسمي و گروهي محصول
- لعابدار يا بدون لعاب يا مخلوط بدون آنها .
- تعداد ورق و مساحت تقريبي كاشيهاي موزائيكي گروهي
موجود در هر بسته
اطلاعات فوق بايد به زمان فارسي نوشته شوند و سازنده مجاز
است علاوه بر آن , همين اطلاعات را به يك زبان خارجي نيز
روي بستهبندي بنويسد .
-5 روشهاي آزمون
روشهاي آزمون و اندازهگيري هر يك از ويژگيها بايد به
استاندارد مربوط كه در متن اين استاندارد قسمت ويژگيها
اشاره شده مراجع شود .
الف ) روش آزمون چسبندگي ورق لفاف يا توري
براي كاشيهاي موزائيكي گروهي كه سطح رويي آنها با ورق
لفاف پوشانده شده باشد ورق لفاف را به همراه كاشيها از دو
انتهاي يك ضلع آن آويزان كنيد و امتحان كنيد كه آيا كاشيها
از ورق لفاف پائين ميافتند .
در خصوص كاشيهاي موزائيكي گروهي كه سطح پشتي آنها با
توري يا لفاف سوراخدار پوشانده شده باشد , توري يا لفاف را به
همراه كاشيها از دو انتهاي يك ضلع آن بطور قائم درون آب
تازه در دماي اطاق به مدت 3 ساعت آويزان كنيد . سپس به
آرامي آن را بيرون آوريد و امتحان كنيد كه آيا كاشيها از توري
يا لفاف پائين ميافتند .
ب ) روش آزمون قابليت كنده شدن ورق لفاف
ورق كاشيهاي موزائيكي گروهي را كه سطح رويي آن با ورق
لفاف پوشانده شده باشد طوري روي تخته تراز قرار دهيد كه
سطح رويي آن بطرف بالا باشد . پس از اينكه ورق لفاف به
مدت 3 دقيقه در آب بطور كامل خيس خورد, يك گوشه ورق
لفاف را با انگشتان بگيريد و آنرا به مقدار 180 درجه در جهت
پشت برگردانيده و در طول قطر بكشيد و امتحان كنيد كه آيا
تمام كاشيها از ورق لفاف كنده ميشوند .
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER
4289
SPECIFICATION OF MOSAIC TILES
First Edition

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش