۰

ابزار نصب کاشی کاریزما

استاندارد کاشی روش های نمونه و جداول بازرسی کاشی استاندارد 4006

استاندارد کاشی روش های نمونه و جداول بازرسی کاشی استاندارد 4006

 

 

دانلود فایل پی دی اف


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران
كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين
و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد.
وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور
تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود
روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج
استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل
كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از
صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي
مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي
وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي
راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان
– مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري
كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش
– آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام
مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا
در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي
جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را
مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و
باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف
كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش
درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
كميسيون استاندارد انواع كاشي
رئيس
فياضي - دكترفرج اله عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور فني موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران
اعضاء
اوصيأ - دكتر سيروس كارخانه كاشي سمنان
باطني - مهندس مسعود كارخانه كاشي نيلو
تفضلي - مهندس فريدون مشاور فني
جزايري - دكتر حميد عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
رفيعي - مهندس رضا معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
روحاني - مهندس محمد
حسين
مشاور فني مواد اوليه معدني
روزبه - مهندس علي كارخانه كاشي تكسرام
رضوي - دكتر محمد
حسين
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم و مشاور فني موسسه
استاندارد
سجادي – مهندس عليرضا كارخانه كاشي تبريز كف
شبرنگ – مهندس
جمشيد
وزارت صنايع - اداره كل صنايع غير فلزي
كاشاني - دكترحميد عضو هيئت عملي دانشكده فني دانشگاه تهران
كلباسي – مهندس حسين كارخانه كاشي مرجان
گلچين - مهندس مهران كارخانه كاشي الوند
گلستانهفر - دكتر فرهاد عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت و نماينده انجمن
سراميك
فرضي – مهندس سيروس كارخانه كاشي سعدي
فهيمي فر - دكتر احمد رئيس دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندس هاشمي حائري مدير كنترل كيفيت كارخانه كاشي ايرانا
مهندس هشترودي لر كارخانه چيني ايران
واحدي – مهندس محمد مدير كنترل كيفيت كارخانه سراميك البرز
معصومي - مهندس فرزاد كارخانه كاشي مرجان
منشوري - مهندس محمد
حسين
كارخانه كاشي تكسرام
دبير
جهانگير – روشن موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فهرست مطالب
روش هاي نمونه برداري و معيار قبولي كاشيهاي سراميكي
هدف و دامنه كاربرد
مراجع
اصول كار
تعاريف
وضعيت محموله بازرسي
محدوده بازرسي
نمونه برداري
بازرسي
تعيين قابليت پذيرش محمولههاي بازرسي
گزارش
بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد روشهاي نمونهبرداري و معيار قبولي كاشيهاي
سراميكي بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و
در چهل و چهارمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد ساختمان
75 مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 /2/ مورخ 25
ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال 1371 بعنوان
استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني
در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد
تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي
اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در
كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از
آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن
توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين
استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي
ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي
لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
ISO 2859, ISO 3951, EN 163- 1991
روش هاي نمونه برداري و معيار قبولي
كاشيهاي سراميكي
1  هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه قواعدي براي پيمانه كردن ,
نمونه برداري , بازرسي و قبولي يا ردي كاشيهاي سراميكي
ميباشد .
2  مراجع
2  1  تعاريف , ويژگيها , علامتگذاري , رده بندي كاشيها
25 ايران - مطابق با استاندارد ملي شماره 67
2  2  تعيين ابعاد و كيفيت سطح كاشيها مطابق با استاندارد
ملي شماره 3993 ايران
2  3  تعيين جذب آب كاشيها مطابق با استاندارد ملي
شماره 3994 ايران
2  4  تعيين مدول گسيختگي ( مقاومت خمشي ) كاشيها
مطابق با استاندارد ملي شماره 3995 ايران
2  5  تعيين سختي سطح كاشي در برابر خراشيدگي بر
اساس جدول سختي موس مطابق با استاندارد ملي شماره
3996 ايران
2  6  تعيين سايش عمقي - كاشيهاي بدون لعاب مطابق با
استاندارد ملي شماره 3997 ايران
2  7  تعيين انبساط حرارتي خطي كاشيها مطابق با
استاندارد ملي شماره 3998 ايران
2  8  تعيين مقاومت كاشي در برابر شوك حرارتي مطابق با
استاندارد ملي شماره 3999 ايران
2  9  تعيين مقاومت كاشي در برابر انبساط حرارتي -
رطوبتي , كاشيهاي لعابدار مطابق با استاندارد ملي شماره
4000 ايران
2  10  تعيين مقاومت شيميايي كاشيهاي بدون لعاب
مطابق با استاندارد ملي شماره 4001 ايران
2  11  تعيين مقاومت شيميايي  كاشيهاي لعابدار مطابق با
استاندارد ملي شماره 4002 ايران
2  12  تعيين مقاومت سايش سطح - كاشيهاي لعابدار
مطابق با استاندارد ملي شماره 4003 ايران
2  13  تعيين انبساط رطوبتي كاشيهاي بدون لعاب با
استفاده از آب جوشان مطابق با استاندارد ملي شماره 4004
ايران
2  14  تعيين مقاومت كاشي در برابر يخ زدگي مطابق با
استاندارد ملي شماره 4005 ايران
2  15  روشهاي نمونه برداري و جداول بازرسي كاشي از
4006 ايران ( طريق نمونههاي خاص ( انفرادي 1
2  16  روشهاي نمونه برداري و جداول بازرسي كاشي از
4007 طريق نمونههاي متغير به منظور تعيين درصد عيوب 2
ايران
3  اصول كار
اين استاندارد روش بازرسي را با طراحي دو گانه براي نمونه
برداري , يكي از طريق نمونههاي خاص ( مقادير انفرادي ) و
ديگر براي روش بازرسي از طريق نمونههاي متغير ( مقادير
ميانگين ) ارائه مينمايد تعداد كاشيهايي كه بايستي مورد
آزمون قرار بگيرند با توجه به هر يك از مشخصههاي مورد نظر
( متفاوت است ( جدول 1
4  تعاريف
4  1  سفارش : كاشيهايي كه در يك مرحله سفارش داده
ميشود . هر سفارش ممكن است به صورت يك يا چند
محموله باشد .
4  2  محموله : كاشيهايي كه طي يك دوره دو روزه تحويل
ميشوند .
4  3  محموله همگن : محموله يا ( محموله جزء ) كه شامل
كاشيهايي از يك توليد كننده و با شرايط و مشخصاتي كه
يكنواخت فرض ميشود ميباشد .
4  4  محموله بازرسي : كاشيهايي كه براي بررسي ارائه
ميشود و فرض ميشود توسط يك توليد كننده با شرايط و
مشخصات يكنواخت توليد شده است .
4  5  آزمونه : تعداد معيني كاشي كه از يك محموله
بازرسي برداشته شده باشد .
4  6  تعداد آزمونه : تعداد كاشيهايي كه بايد براي هر
مشخصه مورد آزمون قرار گيرد .
4  7  مشخصات ضروري : ويژگيهاي مورد نياز براي هر
مشخصه طبق ضوابط تعيين شده در استاندارد محصول
4  8  قطعه غير منطبق : كاشياي كه داراي مشخصات
ضروري براي ويژگي مورد نظر نباشد .
5  وضعيت محموله بازرسي
هر محموله بازرسي ممكن است شامل يك يا چند محموله
همگن با محموله جزئي همگن باشد . هر محمولهاي كه همگن
نباشد بايد به چند محموله جزء طوري تقسيم شود كه بتوان
هر كدام را همگن فرض كرد و سپس از آنها محمولههاي
بازرسي را انتخاب كرد . اگر ناهمگني موجود در محموله شامل
ويژگيهايي كه در مورد آزمون قرار ميگيرند نباشد با توافق
تامين كننده و مصرف كننده ميتوان محموله را همگن در نظر
گرفت
*يادآوري
به عنوان مثال محمولهاي كه از كاشيهاي آن داراي ابعاد و
درصد جذب آب اسمي يكسان و لعابهاي متفاوت باشند ,
ميتوان از لحاظ ابعاد و جذب آب آن محموله را همگن ولي از
لحاظ ويژگيهاي سطح ناهمگن در نظر گرفت , همچنين
محصولاتي را كه فقط از نظر شكل با بقيه كاشيهاي موجود
تفاوت داشته باشند ميتوان از لحاظ بقيه مشخصهها همگن در
نظر گرفت .
6  محدوده بازرسي
ويژگيهايي كه بايد مورد آزمون قرار بگيرند بر اساس توافق بين
تامين كننده و مصرف كننده تعيين ميگردد و ممكن است
بستگي به ميزان محموله بازرسي داشته باشد .
* يادآوري
اساسأ مجموعه كامل آزمونها براي بازرسي محمولههاي بيشتر
از 5000 متر مربع كاشي انجام ميشود و معمولا براي محموله
بازرسي كه كمتر از 1000 متر مربع كاشي باشد انجام آزمون
ضروري نميباشد تعداد محمولههاي بازرسي كه بايستي براي
انجام آزمون انتخاب شوند بر اساس توافق طرفين تعيين
ميشود .
7  نمونه برداري
7  1  انتخاب محل نمونه برداري طبق توافق تامين كننده و
مصرف كننده تعيين ميشود .
7  2  هنگام نمونه برداري از هر كدام از طرفين يك يا دو
نماينده ميتوانند حضور داشته باشند . نمونهها را بايد به
صورت تصادفي از بين محموله بازرسي برداشته شوند . تعداد
دو نمونه بايستي انتخاب شوند اما در عمل شايد لزومي به
آزمون نمونه دوم نباشد . هر نمونه بايد جداگانه بسته بندي
شده و مطابق توافق طرفين مهر و موم و علامتگذاري شوند .
7  3  تعداد كاشيهايي كه بايد براي هر كدام از ويژگيها
مورد آزمون قرار بگيرند در جدول شماره 1 تحت عنوان تعداد
آزمونه مشخص شده است .
8  بازرسي
8  1  آزمونهاي هر نمونه بايستي مطابق روشهاي آزمون كه
در استانداردهاي مربوطه تعيين شده انجام گيرد .
9  تعيين قابليت پذيرش محمولههاي
بازرسي
9  1  بازرسي از طريق نمونههاي انفرادي
9  1  1  هر گاه تعداد قطعات غير منطبق در نمونه اول
باشد ( ستون 3 AC مساوي يا كمتر از تعداد قابل قبول 1
جدول يك ) محموله بازرسي كه نمونه از آن گرفته شده است
قابل قبول ميباشد .
9  1  2  هر گاه تعداد قطعات غير منطبق در نمونه اول
باشد ( ستون 4 جدول Re مساوي يا بيشتر از تعداد مردود 1
1) محموله بازرسي مردود تلقي ميشود .
9  1  3  هر گاه تعداد قطعات غير منطبق در نمونه اول
بين تعداد قابل قبول و تعداد مردود ( ستونهاي 3 و 4 جدول
يك ) باشد , نمونه دومي به همان تعداد نمونه اولي بايد انتخاب
و مورد آزمون قرار گيرد .
9  1  4  تعداد قطعات غير منطبق در نمونه اول و نمونه
دوم بايستي با هم جمع شوند .
9  1  5  هر گاه مجموع تعداد قطعات غير منطبق مساوي
( باشد . ( ستون 5 جدول 1 AC يا كمتر از تعداد قابل قبول 2
محموله بازرسي قابل قبول ميباشد .
9  1  6  هر گاه مجموع تعداد قطعات غير منطبق مساوي
( باشد , ( ستون 6 جدول 1 Re يا بيشتر از تعداد مردود 2
محموله بازرسي مردود ميباشد .
9  1  7  هر گاه بر اساس استاندارد مربوطه بيش از يك
مشخصه مورد آزمون قرار بگيرد . نمونه دوم ( مطابق بند 9  1
 3) فقط بايستي بر اساس آن آزمونهايي مورد بازرسي قرار
بگيرند كه در بازرسي نمونه اول باعث حاصل شدن تعداد
شدهاند . Re و تعداد مردود 1 AC قطعات غير منطقي بين 1
9  2  بازرسي از طريق مقدار ميانگين
9  2  1  هر گاه مقدار ميانگين ( _
x 1) نتايج آزمون نمونه
اول مطابق با ويژگيهاي ضروري باشد , محموله بازرسي قابل
( قبول ميباشد ( ستون 7 , جدول 1
9  2  2  هر گاه مقدار ميانگين ( _
x 1) با ويژگيهاي ضروري
مطابقت نداشته باشد , نمونه دومي به همان تعداد نمونه اولي
بايستي انتخاب و مورد آزمون قرار بگيرد .(ستون 8 , جدول 1
(
9  2  3  هر گاه مقدار ميانگين ( _
x 2) حاصل از جمع نتايج
آزمون نمونه اول و دوم با ويژگيهاي ضروري مطابقت داشته
باشد , محموله بازرسي قابل قبول ميباشد . (ستون 9 , جدول
( 1
9  2  4  هر گاه مقدار ميانگين ( _
x 2) با مشخصات ضروري
مطابقت نداشته باشد , محموله بازرسي قابل قبول ميباشد . (
( ستون 10 , جدول 1
10  گزارش
10  1  شرح مشخصات كاشيها
10  2  روش نمونه برداري
10  3  وضعيت محموله بازرسي
10  4  تعيين قابل قبول بودن هر كدام از ويژگيهاي مورد
آزمون
جدول شماره 1
: توضيحات مربوط به جدول شماره 1
1  فقط براي كاشيهايي كه سطح تكي آنها بزرگتر يا مساوي
4 باشد . cm 2
2  حداقل يك متر مربع كه حداقل 30 عدد كاشي داشته
باشد . تعداد كاشيها در 1 متر مربع هر چقدر باشد , تعداد
نمونه آزمايش بايد نزديكترين رقم 10 تايي افزايشي اختيار
يا 3951 ISO بر اساس 2859 AQL %2/ شود . تطابق با 5
روش قابل قبول براي جايگزيني روشهاي جدول 1 ISO
ميباشد .
3  تعداد نمونه بستگي به اندازه كاشيها دارد .
4  فقط براي كاشيهايي كه سطح تكي آنها بزرگتر از
0/04 باشد . در حالتي كه وزن كاشي كمتر از 50 گرم m2
باشد , به تعداد كافي بايد كاشي اختيار شود به طوري كه 5
نمونه آزمايش كه وزن هر كدام آنها بين 50 تا 100 گرم باشد
بدست آيد .
حد پاييني مشخصات = L 5 
حد بالايي مشخصات = U 6 
cm 7  فقط براي كاشيهايي كه طول آنها بزرگتر يا مساوي
48 باشد .
8  تعداد اندازه گيريها
9  تعداد نمونه آزمايش
10  به ازاء هر محول آزمايش
11  براي اين مشخصهها , آزمايش نمونه دوم كاربرد ندارد .
ISO 2859 -1
ISO 3951 -2
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER
4006
SAMPLING PROCEDURES AND CHARTS FOR
INSPECTION BY VARIABLE FOR PERCENT NON
CONFORMING
First Edition

 

 

 

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش