۰

استاندارد کاشی تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی کاشی استاندارد 4005

استاندارد کاشی تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی کاشی
استاندارد 4005

دانلود فایل پی دی اف

 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است
در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها
را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي
استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه
عبارتست از: 
( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات به
منظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي،
كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت
خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي
استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي
مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي
مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي
كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود
كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني
توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و
تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري
كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل
سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي
مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور
گواهينامه هاي لازم) . 
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي
باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي
علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط
كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد. 
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد
كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و
هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و
كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد انواع كاشي
رئيس
فياضي- دكتر فرج اله عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور فني موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران
اعضاء
اوصيأ- دكتر سيروس كارخانه كاشي سمنان
باطني- مهندس مسعود كارخانه كاشي نيلو
تفضلي- مهندس فريدون مشاور فني
جزايري- دكتر حميد عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
رفيعي- مهندس رضا معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
روحاني- مهندس محمد
حسين
 مشاور فني مواد اوليه معدني
روزبه- مهندس علي كارخانه كاشي تكسرام
رضوي- دكتر محمد
حسين
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم و مشاور فني موسسه
استاندارد
سجادي- مهندس عليرضا كارخانه كاشي تبريز كف
شبرنگ- مهندس جمشيد وزارت صنايع - اداره كل صنايع غير فلزي
كاشاني- دكتر حميد عضو هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران
كلباسي- مهندس حسين كارخانه كاشي مرجان
گلچين- مهندس مهران كارخانه كاشي الوند
گلستانه فر- دكتر فرهاد عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت و نماينده انجمن
سراميك
فرضي- مهندس سيروس كارخانه كاشي سعدي
فهيمي فر- دكتر احمد رئيس دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندس هاشمي حائري- مدير كنترل كيفيت كارخانه كاشي ايرانا
مهندس هشترودي لر كارخانه چيني ايران
واحدي- مهندس محمد مدير كنترل كيفيت كارخانه سراميك البرز
معصومي- مهندس فرزاد كارخانه كاشي مرجان

منشوري_ مهندس محمد
حسين
 كارخانه كاشي تكسرام
دبير
روشن- جهانگير موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست مطالب 
هدف و دامنه كاربرد 
اصول كار 
وسايل مورد نياز 
آزمونهها 
اشباع كردن تدريجي آزمونهها از آب 
روش كار 
گزارش آزمون

بسمه تعالي 
پيشگفتار 
استاندارد تعيين مقاومت كاشي در برابر يخزدگي بوسيله
كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در چهل و
چهارمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد ساختمان مورخ
25/2/75 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3
قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مصوب بهمن ماه1371 بعنوان استاندارد رسمي
ايران منتشر ميگردد . 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني
در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم
مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه
براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد
نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از
آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن
توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيالمقدور بين اين
استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي
ايجاد شود . 
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي
لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است : 
1-En 202 / 1991
روش تعيين مقاومت كاشي در برابر يخ زدگي 
1 ـ هدف و دامنه كاربرد 
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشي جهت تعيين مقاومت
كليه كاشيها در برابر يخ زدگي ميباشد 
2 ـ اصول كار 
پس از اشباع كردن كاشيها از آب , آنها را بطور متناوب در
دماي 15 -و 15 +سلسيوس قرار ميدهند . قابل توجه اينكه
تمامي قسمتهاي كاشي ميبايستي در معرض يخ زدگي قرار
گيرند . 
 3 ـ وسايل مورد نياز 
3 ـ 1 ـ يك دستگاه خشك كن با دماي 5 ± 110 سانتيگراد 
3 ـ 2 ـ ترازو با دقت 1/0 درصد جرم آزمونه 
3 ـ 3 ـ يك حوضچه براي اشباع كردن كاشيها از آب بروش
موئينگي و يا غوطه وري با تكيهگاههاي افقي ثابت . 
3 ـ 4 ـ دستگاهي براي اشباع كردن كاشيها از آب , بعد از
تخليه هوا توسط پمپ خلاء پمپ خلاء بايد قادر به كاهش
فشار هوا تا 6/2 ± 40 كيلو پاسكال در تانك محتوي كاشيها
باشد . 
3 ـ 5 ـ فريزري كه بتواند دست كم ده كاشي را با حداقل
سطح كل 25/0 متر مربع منجمد نمايد ( هر قطعه بايد بتوان
بطور مجزا روي پايه قرار گيرد). اين فريزر بايد بتواند در مدت
دو ساعت دماي 3±15 درجه سانتيگراد را ايجاد نمايد . توزيع
يكنواخت دما در اين فريزر بوسيله سيركولاسيون هوا با سرعت
حداكثر چهار متر بر ثانيه صورت ميگيرد . 
3 ـ 6 ـ جير نازك 
3 ـ 7 ـ آبي كه مواد معدني آن گرفته شده باشد . ( آب با
سختي كمتر از 400 ميليگرم بر ليتر كربنات كلسيم + كربنات
منيزيم يا هم ارز شيميايي اين نمكها در 15 تا 25 درجه
سانتيگراد مناسب است ). 
 4 ـ آزمونهها 
4 ـ 1 ـ دست كم 10 عدد كاشي كامل با حداقل سطح 25/0
متر مربع بايد مورد آزمون قرار گيرد 
كاشيها بايد عاري از هرگونه عيب باشند . 
يادآوري : اگر ناچارا بخواهيد كاشيهاي معيوب را آزمايش كنيد
, عيوب بايد قبل از آزمون بوسيله يك رنگ ثابت مشخص
گردند و پس از پايان كار آن عيوب مورد بررسي قرار گيرند . 
اين عيوب عبارتند از : 
الف ـ انواع تركها 
ب ـ انواع سوراخها 
ج ـ پريدگي لبه 
د - پريدگي گوشه 
4 ـ 2 ـ آماده سازي 
ابتدا ميبايستي كاشيها را در داخل خشك كن در دماي 5± 
110 درجه سانتيگراد قرار داده تا به جرم ثابت برسند . بدان
معني كه اختلاف دو توزين متوالي به فاصله 24 ساعت كمتر از
1/0 درصد باشد . وزن خشك هر كاشي را ثبت نمائيد . (m1 (
 5 ـ اشباع كردن تدريجي آزمونهها از آب 
5 ـ 1 ـ اشباع كردن تدريجي آزمونهها از آب بطريقه خاصيت
موئينگي براي كاشيهاي با هر ميزان جذب آب : 
كاشيها را از يك طول بزرگ آنها بصورت عمودي طوري در
داخل ظرف قرار دهيد كه هيچگونه تماسي با همديگر و يا بدنه
ظرف نداشته باشند . سپس بداخل ظرف تا سطح 5
1
ارتفاع
كاشي آب اضافه نمائيد . اين عمل را در هر 24 ساعت يكمرتبه
تكرار و هر بار 5
1
ديگر از ارتفاع كاشي در داخل آب قرار گيرد . 
با پنجمين كه آخرين مرحله افزايش است , مقدار بيشتري آب
تا حدي كه 50 ميليمتر آب در بالاي كاشي قرار گيرد اضافه
نمائيد . بعد از روز پنجم اجاز ده دهيد تا كاشيها بمدت 2 الي
3 روز ديگر بحالت غوطهوري كامل بمانند . سپس جير نازكي
را كه آماده كردهايد خيس نموده آب آنرا چلانده و روي سطح
صافي پهن كرده و با فشار دست آنرا صاف نمائيد . كاشيها را
روي آن قرار داده آب اضافي سطوح آنها را به آرامي گرفته و
سطوح برجسته آنها را با جير نازك مرطوب نگه داريد . پس از
انجام اين مراحل كاشيها را وزن نموده و وزن مرطوب هر كاشي
را ثبت نمائيد (m2 (
5 ـ 2 ـ اشباع كردن آزمونهها از آب در فشار جو براي
كاشيهاي با جذب آب كمتر يا مساوي 6 درصد : 
كاشيها را بطور عمودي از يك طول بزرگتر آنها در داخل ظرف
طوري روي تكيهگاهها قرار دهيد كه هيچگونه تماسي با بدنه
ظرف و با همديگر نداشته باشند . سپس آب را اضافه نموده , 
بطوريكه كاشيها كاملا زير آب قرار گيرند و براي مدت 24
ساعت به همان حالت بمانند . 
در مرحله بعد مطابق بند (5 ـ 1 (آب اضافي سطوح آنها را با
جير نازك پاك كرده و قسمتهاي برجسته را مرطوب نگه داريد
. سپس كاشيها را وزن نمائيد . اين روش غوطهوري طبيعي را با
تناوب 24 ساعت تا هنگاميكه اختلاف بين توزين متوالي به
مقدار كمتر از 1/0 درصد جرم كل برسد تكرار نمائيد . عمل
غوطهوري حداقل سه روز ادامه مييابد و در نهايت وزن مرطوب
هر كاشي را ثبت نمائيد . (m3 (
5 ـ 3 ـ اشباع كردن آزمونهها از آب در خلاء براي كاشيهاي با
جذب آب بزرگتر از 6 درصد : 
ابتداء كاشيها را بصورت عمودي در داخل تانك خلاء خشك
طوري قرار دهيد كه با يكديگر و با جداره تانك تماس نداشته
باشند . بعد پمپ خلاء را وصل نموده و تا فشار 6/2 ± 04
كيلوپاسكال زير فشار جو عمل تخليه هوا را ادامه داده و اين
شرايط را بمدت 30 دقيقه نگه داريد . سپس تحت فشار فوق
شروع به ورود آب به داخل تانك نموده و آنقدر ادامه دهيد تا
در مدت 30 دقيقه به اندازه 50 ميليمتر آب بالاي سطح
كاشيها را فرا بگيرد . پس از ورود آب 30 دقيقه ديگر اين
شرايط را حفظ نمود , سپس خلاء را شكسته و به فشار جو
بازگردانيد . قبل از خارج نمودن كاشيها بمدت 1 ساعت آنها را
داخل آب نگه داريد . شرايط پاك كردن سطح كاشيها مشابه
بند (5 ـ 1 (ميباشد سرانجام وزن مرطوب هر يك از كاشيها را
ثبت نمائيد . (m2 (
5 ـ 4 ـ محاسبه مقدار آب 
مقدار آب محتوي كاشيها برحسب درصد جرمي از رابطه زير
محاسبه ميگردد . 
كه در اين رابطه : 
WC1 = درصد جرمي آب موجود در كاشي 
m1 = جرم خشك هر كاشي 
m2 = جرم مرطوب هر كاشي 
 6 ـ روش كار 
ابتداء روش مناسب براي اشباع كردن را انتخاب كنيد . روش
مرجعي كه براي نتيجهگيري يادآوري استفاده ميشود بايد
روش اشباع كردن تدريجي از آب با خاصيت موئينگي باشد . 
يكي از ضخيمترين كاشيهاي مورد آزمون را كه نماينده خواص
آزمونههاي مطروحه باشد را انتخاب كرده , يك سوراخي به
قطر 3 ميليمتر در وسط يكي از اضلاع با عمق حداكثر 40
ميليمتر از لبه كاشي ايجاد نمائيد . سپس يك ترموكوپل ( يا
هر وسيله مناسب ديگر ) را در آن قرار داده و اطراف آن را با
يك لايه نازك از ماده عايق حرارت مانند پلياستيرن منبسط
شونده ( پلاستوفوم ) ايزوله نمائيد . در صورتيكه ايجاد سوراخ
بدين شكل ممكن نباشد ترموكوپل را در مركز يكي از سطوح
كاشي گذاشته و كاشي دوم را روي آن بچسبانيد . بعد تمامي
كاشيهاي مورد آزمون را در فريزر طوري قرار دهيد كه بين هر
كدام از آنها , فاصلهي مناسب جهت امكان جريان هوا روي
كليه سطوح وجود داشته باشد . كاشياي كه در آن ترموكوپل
نصب شده است در وسط آزمونهها قرار دهيد . درجه ترموكوپل
بيانگر دماي كليه كاشيهاي مورد آزمون ميباشد . فقط در مورد
آزمونهاي تكراري آزمونههاي مشابه ميتوان از نصب ترموكوپل
صرفنظر كرده و تنها جهت اطمينان نهائي گاهگاهي مراحل را با
نصب ترموكوپل در كاشي انجام دهيد . در حالت ايدهآل
عمليات آزمون يخزدگي بصورت اتوماتيك انجام ميشود . وقتي
كه كاشي مرجع نشان دهنده حرارت وجود نداشته باشد , 
دماي هواي داخل فريزر اندازهگيري ميشود , تمام
اندازهگيريهاي دما بايد با دقت 5/0 ±درجه سانتيگراد صورت
پذيرد . رابطه بين دما و زمان در داخل محدوده تعيين شده در
شكل 1 نشان داده شده , در شكل 1 كنترل دما از طريق
كاشيهاي مورد آزمون انجام گرفته و كنترل بوسيله دماي هواي
داخل فريزر نميباشد . حالت ايدهآل سيكل انجماد , بوسيله
خط چين در شكل 1 نشان داده شده و حالت واقعي آن بايد در
داخل محدوده خطوط بالايي و پاييني باشد . 
اين سيكل بايد بعد از 6 ساعت تكميل گردد . كاشيهاي منجد
را در آب 3±15 +درجه سانتيگراد غوطهور كرده قبل از
رسيدن به دماي 5 درجه سانتيگراد آب را خالي كنيد . براي
انجماد كاشيها , دما در مدت20±2h دقيقه از آغاز آزمون بايد
به 3±15 -درجه سانتيگراد كاهش يابد . 
اگر آب در دماي بالاي 5 درجه سانتيگراد تخليه شود بايد
شرايطي را جهت جلوگيري از تبخير آب در حين سرد شدن در
نظر گرفت - كاشيها را در دماي 3±15 -درجه سانتيگراد
بمدت 20±2h دقيقه نگه داشته سپس آب با دماي 3±20 +
درجه سلسيوس به آن اضافه كنيد . با اين عمل دماي كاشيها
تا 3 -15 +درجه سانتيگراد بالا ميرود . در اين دما نيز بمدت
20±2hدقيقه آنها را نگه داشته و اين سيكل را 50 مرتبه
تكرار نمائيد ( مطابق شكل 2 (وزن كاشيها را بعد از آزمون
(m3 (و پس از خشك كردن آنها تا مرحله جرم ثابت (m4 (
ثبت نمائيد . مقدار آب نهائي برحسب درصد جرمي از رابطه زير
محاسبه ميشود . 


كه در اين رابطه : 
WC2 = درصد جرمي آب محتوي نهائي 
m3 = جرم مرطوب هر كاشي پس از آزمون 
m4 = جرم خشك هر كاشي پس از آزمون 
بعد از 50 سيكل , سطوح مورد نظر يا لعاب خورده و لبههاي
كاشيها را بدقت با چشم مورد بررسي قرار دهيد . كليه معايبي
كه روي سطوح مورد نظر يا لعاب دار و لبههاي كاشيها مشاهده
ميشود ثبت كنيد . 
توجه : اگر نشانهاي از احتمال ايجاد عيوب در مراحل نسبتا
اوليه آزمون در دست باشد , بمنظور تسريع در ارائه گزارش
ميتوان بررسي كاشيها را در مراحل مياني نيز انجام داد . كليه
صدمات مشاهده شده بر روي سطوح مورد نظر و لبههاي
كاشيها را يادداشت كنيد . 
 7 ـ گزارش آزمون 
7 ـ 1 ـ شرح مشخصات كاشيها 
7 ـ 2 ـ تعداد كاشيهاي مورد آزمون 
7 ـ 3 ـ روشي كه براي اشباع كردن كاشيها از آب استفاده
شده 
7 ـ 4 ـ مقدار آب محتوي قبل از انجام آزمون 
7 ـ 5 ـ مقدار آب محتوي بعد از انجام آزمون 
7 ـ 6 ـ شرح كليه عيوب كاشيها , قبل و بعد از آزمون 
7 ـ 7 ـ تعداد كاشيهاي آسيب ديده بعد از پنجاه سيكل

 

 

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش